Regulamin sklepu internetowego Znany Dietetyk

I. Definicje

Ilekroć w niniejszym regulaminie jest mowa o: 1. Znany Dietetyk – należy przez to rozumieć Karmena Łasicka Znany Dietetyk z siedzibą w Lubowidzu (09-304), ul. Żuromińska 26, NIP 511 029 10 76, REGON 363151380. 2. Sprzedawca – należy przez to rozumieć firmę Karmena Łasicka Znany Dietetyk 3. Klient – należy przez to rozumieć osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu. 4. Konsument – należy przez to rozumieć osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, stosownie do art. 221 Kodeksu cywilnego. 5. Sklep internetowy – należy przez to rozumieć serwis internetowy dostępny pod adresem znanydietetyk.com.pl , za pośrednictwem którego Klient może w szczególności składać Zamówienia. 6. Dieta/Jadłospis – należy przez to rozumieć usługę polegającą na udostępnieniu Klientowi konkretnej diety/jadłospisu dostępnej w Sklepie internetowym. 7. Dostęp – należy przez to rozumieć usługę polegającą na udostępnieniu przez Karmenę Łasicką Znany Dietetyk treści związanych z wybraną dietą za pośrednictwem konta użytkownika. 8. Usługa – należy przez to rozumieć dietę i dostęp do diety. 9. Ebook – należy przez to rozumieć e-książki, czyli książki w wersji elektronicznej. Książki mogą być zapisane w formacie plików PDF lub EPUB bądź w postaci plików w innych formatach oferowanych przez Sklep Internetowy. Ebooki są sprzedawane w postaci plików cyfrowych lub w postaci nośników pamięci typu płyty CD itp. 10. Towar – należy przez to rozumieć produkty prezentowane w Sklepie internetowym, za wyjątkiem Usług i Ebooków. 11. Zamówienie – należy przez to rozumieć oświadczenie woli Klienta zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Usługi, Towaru lub Ebook ze Sprzedawcą, określające w szczególności rodzaj i liczbę Usług i Towaru. 12. Regulamin – należy przez to rozumieć niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego Znany Dietetyk. 13. Rejestracja – należy przez to rozumieć wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego na stronie Sklepu internetowego, uwarunkowane złożeniem oświadczenia o zapoznaniu się i zaakceptowaniu treści Regulaminu oraz podaniem danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe. 14. Umowie sprzedaży – należy przez to rozumieć umowę sprzedaży Usług, Towarów lub Ebooków w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawartą pomiędzy Znany Dietetyk, a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu. 15. Kodeksie Cywilny – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. z 1964 Nr 16, poz. 93 z późn. zm.). 16. Ustawie o prawach konsumenta – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827). 17. Ustawie o świadczeniu usług drogą elektroniczną – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).

II. Postanowienia wstępne

1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem: znanydietetyk.com.pl 2. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną. 3. Niniejszy Regulamin określa w szczególności: a) zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach Sklepu internetowego; b) warunki i zasady dokonywania elektronicznej rezerwacji produktów dostępnych w ramach Sklepu internetowego; c) warunki i zasady składania drogą elektroniczną zamówień w ramach Sklepu internetowego; d) zasady zawierania Umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach sklepu Internetowego;

e) informacje o cenach i metodach płatności; f) zasady odstąpienia od umowy. 4. Klient przed złożeniem zamówienia powinien zapoznać się z niniejszym Regulaminem, znajdującym się pod adresem znanydietetyk.com.pl/regulamin/ . Z chwilą Rejestracji w ramach Sklepu internetowego, Klient potwierdza, iż zapoznał się z niniejszym Regulaminem i akceptuje go. 5. Materiały udostępnione Klientom w ramach usług stanowią własność Znany Dietetyk i są objęte ochroną wynikającą z ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku prawie autorskim i prawach pokrewnych. Zawarcie Umowy nie stanowi zawarcia, lub nie może być podstawą do roszczenia o zawarcie, umowy o przeniesienie prawa Znany Dietetyk na Klienta ww. majątkowych praw autorskich, tak w części, jak i w całości.

III. Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego

1. Warunkiem rozpoczęcia korzystania ze Sklepu internetowego jest Rejestracja w jego ramach. 2. Znany Dietetyk może pozbawić Klienta prawa do korzystania ze Sklepu Internetowego, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Sklepu Internetowego, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, a w szczególności, gdy Klient: a) podał w trakcie rejestracji w Sklepie internetowym dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich, b) dopuścił się za pośrednictwem Sklepu internetowego naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych klientów Sklepu internetowego, c) dopuści się innych zachowań, które zostaną uznane przez Znany Dietetyk za zachowania niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet lub godzące w dobre imię firmy Znany Dietetyk. 3. Osoba, która została pozbawiona prawa do korzystania ze Sklepu internetowego, nie może dokonać powtórnej rejestracji bez uprzedniej zgody Znany Dietetyk. 4. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach witryny usługami, Sklep internetowy podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie. 5. Klient zobowiązany jest w szczególności do: a) niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich, b) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń, c) niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam), d) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych klientów oraz dla Znany Dietetyk

e) korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego, g) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także dobrymi obyczajami przyjętymi dla korzystania z sieci Internet i usług świadczonych za jej pośrednictwem.

IV. Zamówienie

a) Usługi:

1. Informacje o Usługach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego. 2. Klient za pośrednictwem Sklepu internetowego może zamówić Usługę. 3. Dieta obejmuje liczbę kalorii zgodną z wybranym przez Klienta rodzajem Diety. 4. Przez okres trwania Diety, za pośrednictwem udostępnionego linku, Klient będzie posiadał dostęp do treści dotyczących Diety, w szczególności: zestawów i sposoby przygotowania dań w ramach diety, listy zakupów. 5. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego należy wejść na

stronę internetową znanydietetyk.com.pl/sklep/, dokonać wyboru Diety, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie. 6. Wybór zamawianych przez Klienta Usług dokonywany jest poprzez ich dodanie do koszyka. 7. W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu oraz dokonanie Rejestracji (podanie danych osobowych oznaczonych, jako obowiązkowe) oraz naciśnięcie przycisku „Kupuję i płacę”. 8. W przypadku, gdy przedmiotem umowy są Usługi, przed wysłaniem Zamówienia, poprzez zaznaczenie jego właściwego pola Klient powinien oświadczyć, iż został poinformowany o utracie prawa odstąpienia od Umowy w związku z dostarczeniem treści cyfrowych oraz wyrazić zgodę na rozpoczęcie spełniania świadczenia przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy. 9. Umowa sprzedaży Usługi zostaje zawarta z chwilą zapłaty Usługi. Za chwilę zapłaty uznaje się moment uznania rachunku Znany Dietetyk. 10. Dostęp do diety liczony jest od dnia zaksięgowania wpłaty za dietę na rozpoczęcie Diety. 11. Znany Dietetyk może wprowadzić dodatkowe usługi, skorzystanie z których będzie odrębnie płatne. W takim jednak przypadku skorzystanie z dodatkowej usługi będzie wymagało złożenia odrębnego zamówienia, którego warunki, w tym cena, zostaną podane w Sklepie internetowym.

B) Towar

1. Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego. 2. Klient za pośrednictwem Sklepu internetowego może zakupić Towar. 3. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego należy wejść na stronę internetową znanydietetyk.com.pl/sklep/, dokonać wyboru Towaru, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie. 4. Wybór zamawianych przez Klienta Towarów dokonywany jest poprzez ich dodanie do koszyka. 5. W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu oraz dokonanie Rejestracji (podanie danych osobowych oznaczonych, jako obowiązkowe) oraz naciśnięcie przycisku „Kupuję i płacę”. 6. Umowa sprzedaży Towaru zostaje zawarta z chwilą zapłaty za Towar. Za chwilę zapłaty uznaje się moment uznania rachunku Znany Dietetyk.

7. Towar wysyłany jest Pocztą Polską lub kurierem w zależności od wyboru Klienta. 8. Koszty wysyłki pokrywa Klient. 9. Towary na zasadach określonych w Sklepie internetowym i niniejszym Regulaminie wysłane są jedynie do adresatów na terytorium Polski.

c) Ebook

1. Informacje o Ebookach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego. 2. Klient za pośrednictwem Sklepu internetowego może zamówić Ebook. 3. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego należy wejść na stronę internetową znanydietetyk.com.pl/sklep/, dokonać wyboru Ebook, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie. 4. Wybór zamawianych przez Klienta Ebooków dokonywany jest poprzez ich dodanie do koszyka. 5. W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu oraz dokonanie Rejestracji (podanie danych osobowych oznaczonych, jako obowiązkowe) oraz naciśnięcie przycisku „Kupuję i płacę”. 6. W przypadku, gdy przedmiotem umowy są Ebooki, przed wysłaniem Zamówienia, poprzez zaznaczenie jego właściwego pola Klient powinien oświadczyć, iż został poinformowany o utracie prawa odstąpienia od Umowy w związku z dostarczeniem treści cyfrowych oraz wyrazić zgodę na rozpoczęcie spełniania świadczenia przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy. 7. Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail z potwierdzeniem zamówienia. 8. Umowa sprzedaży Ebook zostaje zawarta z chwilą zapłaty ceny. Za chwilę zapłaty uznaje się moment uznania rachunku Znany Dietetyk.

V. Ceny i metody płatności

1. Kwota Usługi obejmuje zarówno Dietę jak i Dostęp. 2. Kwota Usługi jest kwotą brutto. 3. Kwota podana przy Towarze i Ebooku jest kwotą brutto. 4. Kwota Usługi i kwota podana przy Towarze i Ebooku podane są w złotych polskich. 5. W celu otrzymania faktury za świadczoną Usługę lub zakupiony Towar i Ebook Klient powinien poinformować Znany Dietetyk o chęci jej uzyskania oraz przesłać dane niezbędne do wystawienia faktury. 6. Klient ma możliwość uiszczenia opłaty za Towar oraz Ebook wykonując przelew bankowy.

VI. Stosowanie i rezultaty

1. Sporządzając Dietę Znany Dietetyk, nie posiada informacji o Kliencie, w szczególności nie dysponuje wywiadem medycznym ani wynikami badań Klienta, stąd też przed rozpoczęciem stosowania Diety należy skonsultować się z lekarzem lub dietetykiem, który oceni ryzyko i dopuszczalność stosowania Diety przez konkretnego Klienta. 2. Pomimo dokładania przez Znany Dietetyk najwyższej staranności, wielość czynników wpływających na proces odchudzania powoduje, że Znany Dietetyk nie daje gwarancji, że stosowanie Diety przyniesie zamierzony rezultat lub nie spowoduje wystąpienia niepożądanych skutków ubocznych. W przypadku wystąpienia skutków ubocznych należy zaprzestać dalszego stosowanie Diety i skonsultować się z lekarzem. 3. Efekty stosowania Diety przez różnych Klientów mogą się różnić. 4. Nie każda Dieta jest przeznaczona dla kobiet ciężarnych lub karmiących piersią oraz osób chorujących na cukrzycę (niezależnie od typu cukrzycy), osoby takie przed zakupem Diety powinny się skontaktować z Znany Dietetyk. 5. Znany Dietetyk nie dysponuje informacjami o stanie zdrowia Klientów, w związku z czym go nie kontroluje. Klienci powinni samodzielnie dbać o swój stan zdrowia, w tym poddawać się odpowiednim badaniom lekarskim.

6. Z uwagi na charakter świadczonych usług, a także złożoność ludzkiego organizmu Znany Dietetyk oświadcza, na co pacjent wyraża zgodę, iż Znany Dietetyk nie ponosi żadnej odpowiedzialności za ewentualne pogorszenie się stanu zdrowia pacjenta podczas wykonywania planów dietetycznych oferowanych przez poradnię dietetyczną w sposób niezgodny z niniejszym regulaminem lub jakimikolwiek informacjami czy też zaleceniami przekazanymi pacjentowi w związku z korzystaniem z porad, w szczególności w przypadku braku realizacji kompleksowo przekazywanych informacji przez Znany Dietetyk lub pomijaniu zaplanowanych wizyt konsultacyjnych , jak również po zakończeniu świadczenia usług w ramach programów żywieniowych, na skutek takiego wykonywania przez pacjenta programów dietetycznych.

7.Poradnia Dietetyczna Znany Dietetyk zastrzega sobie prawo do nie udzielania informacji na temat wartości odżywczych i kalorycznych diety indywidualnej, diety indywidualnej kontynuacji oraz diety stabilizującej.

8. Klient wyraża zgodę na udostępnianie informacji: danych klienta, wyników badań, zdjęć m.in. sylwetki, potraw oraz metamorfozy przez Poradnię Znany Dietetyk.

9. Poradnia dietetyczna Znany Dietetyk informuje o prawie dokonywania zmian w Regulaminie z przyczyn związanych ze zmianą warunków świadczenia usług poradni oraz zmianą obowiązujących przepisów prawa.

VII. Prawo do odstąpienia od umowy

1. Konsument, który zawarł umowę na odległość na Towar, ma prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie 14 dni. 2. Bieg terminu do odstąpienia od umowy biegnie od dnia wejścia w posiadanie rzeczy przez Konsumenta lub przez osobę trzecią, wskazanej przez Konsumenta (z wyłączeniem przewoźnika). Do zachowania terminu wystarczy wysłanie jednoznacznego oświadczenia przed jego upływem na adres znanydietetyk@gmail.com 3. W przypadku odstąpienia od umowy, umowę uważa się za niezawartą. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy. 4. W razie odstąpienia od umowy Klient, będący Konsumentem powinien dokonać zwrotu Towaru na swój koszt w terminie 14 dni licząc od dnia, w którym odstąpił od umowy. 5. Zwrotu towaru należy dokonać na adres: Karmena Łasicka Znany Dietetyk, ul.Żuromińska 26, 09-

304 Lubowidz. 6. Zwrot dokonany przesyłką z pobraniem nie będzie odbierany. 7. Po odstąpieniu od umowy przez Klienta, Znany Dietetyk dokona Klienowi zwrotu jego wpłaty w terminie 14 dni od dnia otrzymania zwrotu. Zwrot płatności nastąpi przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu. 8. Na podstawie art. 38 pkt. 13 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, Konsumentowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy sprzedaży Usług, z uwagi na charakter świadczenia usług, których przedmiotem jest dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, w przypadku, gdy spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Klienta przed upływem 14 dni (czternastu) do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu Klienta przez Znany Dietetyk o utracie prawa odstąpienia od Umowy. 9. Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów: a) o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy; b) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb; 4) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia; c) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; 10. Uprawnienie do odstąpienia od umowy na zasadach określonych w ppkt. od 1-7 niniejszego punktu Regulaminu, nie ma zastosowania do podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, w tym działalność zawodową, które w ramach tej działalności oraz na jej potrzeby dokonały Zakupu związanego bezpośrednio z tą działalnością.

VIII. Reklamacja

1. Znany Dietetyk podejmuje wszelkie niezbędne działania celem zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów. 2. Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Znany Dietetyk o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Sklepu Internetowego. 3. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu Klient może zgłaszać pisemnie na adres: Karmena Łasicka Znany Dietetyk, ul. Żuromińska 26, 09-304 Lubowidz, mailowo pod adres znanydietetyk@gmail.com lub przy użyciu formularza kontaktowego na stronie znanydietetyk.com.pl. 4. W reklamacji Klient powinien oznaczyć osobę zgłaszającego reklamacje (imię i nazwisko oraz adres e-mail), wskazać okoliczności będących podstawą do reklamacji oraz wskazać oczekiwany sposobu załatwienia sprawy 5. Znany Dietetyk zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni oraz powiadomieniu o sposobie rozstrzygnięcia reklamacji z pomocą poczty elektronicznej e-mail. Nierozpatrzenie reklamacji w powyższym terminie oznacza uznanie jej za uzasadnioną, chyba że Klient nie podał prawidłowego adresu e-mail na który ma zostać przesłany sposób rozstrzygnięcia reklamacji.

IX. Ochrona danych osobowych

1. Administratorem danych osobowych Klientów jest Karmena Łasicka prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą Karmena Łasicka Znany Dietetyk z siedzibą w Lubowidzu (09-304), ul.Żuromińska 26, NIP 511 029 10 76, REGON 363151380. 2. Dane osobowe Klientów będą przetwarzane jedynie w celu realizacji zamówienia. Dane osobowe nie będą przekazywane innym podmiotom. 3. Klienci mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne, lecz konieczne dla realizacji Zamówienia. 4. Zmiana danych osobowych możliwa jest za pomocą odpowiednich narzędzi edycji danych, dostępnych w ramach konta użytkownika Sklepu internetowego. X. Zmiana Regulaminu

1. Klienci zostaną poinformowani o zmianie Regulaminu za pośrednictwem strony internetowej serwisu znanydietetyk.com.pl Zmiany w regulaminie wywołują skutek – w braku odmiennego zastrzeżenia – od dnia zamieszczenia informacji o zmianie. 2. Jeżeli w czasie, jaki upłynął od ostatniego logowania nastąpiła zmiana Regulaminu Sklepu, Klient akceptuje lub nie jego postanowienia po zmianach. W przypadku braku akceptacji warunków Regulaminu, w szczególności po wprowadzeniu jego zmian, zakupy w Sklepie internetowym nie są możliwe. 3. Klient, który nie akceptuje wprowadzonych w Regulaminie zmian przysługuje uprawnienie do zaprzestania korzystania ze Sklepu internetowego w każdym czasie. 4. Nowe postanowienia regulaminu stosowane są do zamówień złożonych po dniu ich wejścia w życie. Zamówienia złożone przez Klienta przed wejściem w życie zmian Regulaminu będą realizowane według dotychczasowych postanowień Regulaminu.

XI. Rozstrzyganie sporów

1. Klient, który jest Konsumentem, może w razie zainteresowania skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Spory dotyczące zakupów internetowych można rozwiązać w drodze postępowania mediacyjnego przed Wojewódzkimi Inspektoratami Inspekcji Handlowej lub procesu przed sądem polubownym przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej. Konsument może również skorzystać z innych metod pozasądowego rozwiązywania sporów i np. złożyć swoją skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/. 2. W przypadku braku zainteresowania ze strony Konsumenta możliwością skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania sporów, rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Znany Dietetyk a Konsumentem, zostanie poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego. 3. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Znany Dietetyk a Klientem, który nie jest jednocześnie Konsumentem, zostanie poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Znany Dietetyk.

XII. Postanowienia końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego. 2. Postanowienia Regulaminu nie ograniczają uprawnień Konsumentów wynikających z postanowień prawa powszechnie obowiązującego. 3. Regulamin obowiązuje od dnia 06.12.2018r od tego momentu stosowany jest do wszystkich Zamówień złożonych za pośrednictwem Sklepu internetowego.